Gurudeva Lilamrta

Jaya Srila Gurudeva !
 Om ajnana timirandhasya jnananjana salakaya Caksur-unmilitam yena tasmai sri-guruve namah
  nama om visnu-padaya radhikayah priyatmane sri-srimad-bhaktivedanta narayana iti namine

Gurudeva Lilamrta